Vsmart Extensions

КартаЗа нас

Инвестиционно предложение от Агро Юстина ЕООД „Увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма от 300 на 1000 броя дребни преживни животни / кози-майки /„- изтеглете от тук.

Инвестиционно предложение от Агро Юстина ЕООД "Пасищно - оборно отглеждане до 50 броя телета за угояване " на основание чл.95, ал.1 от ЗООС - изтеглете от тук.

 

АГРО ЮСТИНА е единствената специализирана ферма за производство на месо и разплодни животни от породата "Боер" в България. Разположена е в полите на Родопите, в изключително живописната местност около с. Устина, Пловдивска област.

   Фермата, с кап Ab Us 1ацитет 300 кози-майки, се изгражда по проект по мярка от Програмата за развитие на селските райони. Това ще бъде най- голямата и модерна ферма за породата Боер в Европа. Създадена е чрез внос на висококачествени разплодни животни от Австрия и Германия. Част от животните имат наследственост от елитни разплодници от ЮАР, Англия и Австралия. Внесените кози Боер се аклиматизират отлично и реализират високи показатели за плодовитост и растежни способност, по които не отстъпват на най-елитните ферми в страните от ЕС.

   Породата Боер е единствената специализирана месодайна порода кози в света. Създаването на породата е започнало в началото на миналия век в Южно Африканската Република (ЮАР) от фермери от Източната провинция Кейп, които насочват усилията си към 20160112 125845 селекциониране на кози за месо. Като основа за създаването на породата е използвана разнообразна популация от местни номадски африкански кози, при които в продължение на години е вливана кръв от различни европейски, индийски и ангорски кози. Името й произлиза от холандската дума “Boer”, означаваща “фермер”. Регистърът на породата е създаден в ЮАР през 1959 год., а от 1970 год. породата Боер е включена в Националната схема за тестиране на овце и кози. Това я прави първата порода кози, включена за преценка на месната продуктивност. Поради уникалните биологични, стопански и функционални характеристики на породата Боер тя се е превърнала в един от безспорните хитове на пазара, с рекордни цени за разплодни животни и поддържане на стабилно високи цени на месото.

 

Tabela Agro
Проект:
Изграждане и закиупуване на оборудване на специализирана козевъдна ферма за производство на висококачествено месо и разплодни животни, финансирана от Европейската Програма за Развитие на Селските Райони, под мярка 4.1.- Инвестиции в земеделски стопанства.


Описание на подпомаганата дейност:
Фермата е построена на терен с площ 6,756 дка, с. Устина, община Родопи, област Пловдив разполагащ с необходимата инфраструктура (пътища, електрификация и водоснабдяване) за нормално функциониране на обекта, съгласно зоохигиенните и ветеринарно-медицински изисквания на нормативните уредби. В козефермата се отглеждат 300 бр. животни от породата Боер (Boer). Породата Боер е единствената специализирана месодайна порода кози и едно от най-големите достижения на световната селекция.


Цели:
I. Повишаване на цялостната конкурентоспособност на Агро Юстина ЕООД, чрез:
√ преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
√ спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
Подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
√ Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
√ Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

 

Резултат:
В козефермата се отглеждат 300 кози – майки със средно живо тегло 80 кg и плодовитост от около 160%.

 

Финансовото подпомагане от Европейския съюз:
Заявявени за финансово подпомагане разходи:2 688 852,05 лв
Заявена финансова помощ: 1 882 196,43 лв.